C Channel Project

C Channel Project

C Channel ကိုထပ္ၿပီး , ဂေဟမသံုးပဲ ,မူလီနဲ႔ screws နဲ႔ေဆာက္သြားတဲ့ coffee ဆိုင္ , ေစ်းႏူန္း သက္သာၿပီး လင္ျမန္စြာ ၿပီး လိုသူမွားအတြက္ ေရႊးခ်ယ္ မူတစ္ခုပါ.